تعداد مقالات: 21

1. جنسیت و تمایل به صحبت کردن

دوره 1، Spring & Summer، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-18

Parviz Maftoon؛ Saeid Najafi Sarem


2. پژوهشی پیرامون فرآیند تغییر در الغاب خطاب زبان فارسی

دوره 1، Fall & Winter، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-18

Azadeh Sharifi Moghaddam؛ Vahideh Abolhassanizadeh؛ Leyla Yazdanpanah


3. The Effects of Input Enhancement Techniques on the Comprehension and Production of English Lexical Collocations

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395

Abbas Ali Zarei؛ Rajab Esfandiari؛ Kimia Ne'man Ne'man


8. مفهوم سازی استعاری خشم در کردی ایلامی

دوره 1، Fall & Winter، پاییز و زمستان 1394، صفحه 43-62

Amir Karimipour؛ Ali Izanloo


10. توصیف واژه های مرکب و مرکب-مشتق در گویش بلوچی سرحدی گرنچین

دوره 1، Spring & Summer، بهار و تابستان 1394، صفحه 57-86

Abbas Ali Ahangar؛ Moosa Mahmoodzahi


13. تحلیل گفتمان سرمقاله های روزنامه های فارسی و انگلیسی بر پایه دستور نقش گرای هالیدی

دوره 1، Fall & Winter، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-98

Habibollah Mashhady؛ Moslem Fatollahi؛ Amir Shahraki


15. Investigating the Processes of Dissimilation and Insertion in Sistani Balochi Dialect Based on Generative Phonology

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395

Mohammad Doosty؛ Aliye Kord Zafaranlu Kambuziya؛ Abbas Ali Ahangar


16. تاثیر جنسیت بر روی درک متون حاوی مطالب فرهنگی آشنا و ناآشنا

دوره 1، Fall & Winter، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-118

Hamid Boadhar؛ Saeed Khojasteh Nam؛ Nasser Fallah


17. سوادآموزی از طریق فن آوری در متناسب سازی زبان ها با بافت: یک تجربه ایرانی

دوره 1، Spring & Summer، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-114

Marie Virginia Raye (Ahmadi)؛ Suesan Ghahremani Ghajar


19. فراگیری صوت محور واژگان: کاربرد ترجمه

دوره 1، Spring & Summer، بهار و تابستان 1394، صفحه 116-138

Ali Jahangard؛ Somayeh Akbari


21. An Investigation of the Acquisition of Negation and Interrogative in Sorani Kurdish: A Case Study

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395

Nouroddin Yosoufi؛ Shokoufeh Vakili Latif