طراحی یک ازمون منظورشناسی زبانی برای سنجش دانش یادگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی در ارتباط با دو کنش زبانی "درخواست" و "عذرخواهی"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Assistant Professor, Sharif University of Technology

2 Ph.D. Candidate, Kharazmi University