درباره نشریه

عنوان نشریه:  مجله ایرانی مسائل زبانی
نوع نشریه: دوفصلنامه تخصصی
شابن چاپی: 432- 2423
صاحب امتیاز:  معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
مدیر مسئول: دکتر حبیب الله مشهدی
مدیر اجرائی:  مسلم فتح اللهی
تلفن: 05432235471