پژوهشی پیرامون فرآیند تغییر در الغاب خطاب زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Associate professor, Shahid Bahonar University, Kerman

2 Assistant professor, Shahid Bahonar University, Kerman

3 M.A. in Linguistics, Shahid Bahonar University, Kerman