بررسی تطبیقی کنش گفتار دستور دادن: مطالعه موردی در زبان انگلیسی بین انگلیسی زبانان و زبان آموزان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Assistant professor, Ferdowsi University of Mashhad

2 M.A., Payam-e-Noor University of Rasht