نویسنده = Moosa Mahmoodzahi
توصیف واژه های مرکب و مرکب-مشتق در گویش بلوچی سرحدی گرنچین

دوره 1، Spring & Summer، شهریور 1394، صفحه 57-86

Abbas Ali Ahangar؛ Moosa Mahmoodzahi