جنسیت و تمایل به صحبت کردن

دوره 1، Spring & Summer، شهریور 1394، صفحه 1-18

Parviz Maftoon؛ Saeid Najafi Sarem


پژوهشی پیرامون فرآیند تغییر در الغاب خطاب زبان فارسی

دوره 1، Fall & Winter، دی 1394، صفحه 1-18

Azadeh Sharifi Moghaddam؛ Vahideh Abolhassanizadeh؛ Leyla Yazdanpanah


مفهوم سازی استعاری خشم در کردی ایلامی

دوره 1، Fall & Winter، دی 1394، صفحه 43-62

Amir Karimipour؛ Ali Izanloo


توصیف واژه های مرکب و مرکب-مشتق در گویش بلوچی سرحدی گرنچین

دوره 1، Spring & Summer، شهریور 1394، صفحه 57-86

Abbas Ali Ahangar؛ Moosa Mahmoodzahi


تاثیر جنسیت بر روی درک متون حاوی مطالب فرهنگی آشنا و ناآشنا

دوره 1، Fall & Winter، دی 1394، صفحه 99-118

Hamid Boadhar؛ Saeed Khojasteh Nam؛ Nasser Fallah


سوادآموزی از طریق فن آوری در متناسب سازی زبان ها با بافت: یک تجربه ایرانی

دوره 1، Spring & Summer، شهریور 1394، صفحه 101-114

Marie Virginia Raye (Ahmadi)؛ Suesan Ghahremani Ghajar


فراگیری صوت محور واژگان: کاربرد ترجمه

دوره 1، Spring & Summer، شهریور 1394، صفحه 116-138

Ali Jahangard؛ Somayeh Akbari